สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องในหัวข้อ "การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน" ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ต.โป่งแดง และต.เชียงเงิน

             วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวนมิตา  วายนต์ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวันวิสา  ภู่ระหง พนักงานธุรการ ส 3  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องในหัวข้อ "การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน" ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต  หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศาลาวัดบ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก และ ณ ที่ทำการชุมชนชัยชนะ ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก