ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน เตรียมผลกระประชุมระดับชาติสู่ ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11

วันที่: 
15 กันยายน 2018

            วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการประชุมเตรียมการระดับชาติสำหรับการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมพูลแมน  คิง  พาวเวอร์  กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า การจัดการประชุมเตรียมการระดับชาติสำหรับการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม ซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้หารือความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว อันเป็นผลมาจากการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 10 เมื่อปี 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการยกร่างข้อเสนอแนะในบริบทของประเทศไทยเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานต่างด้าวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมมือกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการนำประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่รัฐบาลชูนโยบายสำคัญอย่างไทยแลนด์ 4.0, อุตสาหกรรม 4.0 และโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ในประเทศให้สูงขึ้น อีกทั้ง สิ่งที่เราควรตระหนักถึงคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิของทรัพยากรมนุษย์ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ในขณะเดียวกัน ทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาแนวทางรับมือกับความท้าทายและข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความไม่เสมอภาคในการเข้าถึง และการขาดทักษะสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล

 

                                                                                                                                                                        
            กระทรวงแรงงาน เชื่อมั่นว่าด้วยความพยายามของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยแรงงานเข้าถึงงานที่มีคุณค่าอย่างถ้วนหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ซึ่งการประชุมในวันนี้จะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมในวันนี้จะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนการจ้างงานที่มีคุณค่าในภูมิภาคอาเซียนต่อไป นายสมศักดิ์ฯ กล่าวท้ายที่สุด

--------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2561

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ