ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ ได้รับรางวัลโล่สามศร จาก มสธ.

               วันที่ 5 กันยายน 2561 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นตัวแทนสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เข้ารับมอบโล่สามศร ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมอบรางวัลดังกล่าวให้สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางมหาวิทยาลัย