ก.แรงงาน ร่วมมือภาคีส่งเสริมสุขภาวะแรงงาน

วันที่: 
05 ตุลาคม 2018

          กระทรวงแรงงาน หนุนใช้กลไกประชารัฐร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ส่งเสริมสุขภาวะคนทำงาน จัดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ นโยบายรัฐกับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ

 

 

           วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ นโยบายรัฐกับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งผลดีต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้ง ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ การสร้างเสริมสุขภาพให้แรงงานมีสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยปัจจุบันพบว่าประชากรไทยวัยแรงงานมีปัญหาสุขภาวะส่งผลให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง ๙๓๐,๐๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒ ของจีดีพีของประเทศ

           กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้การขับเคลื่อน Safety Thailand เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานจะต้องทำงานโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ ภายใต้นโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงแรงงานในการเสริมสร้างสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยมุ่งสู่การลดปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันให้ประสบผลสำเร็จต่อไป พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวท้ายที่สุด

 

---------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ / กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว สมภพ ศีลบุตร ภาพ