ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม อกนร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่: 
09 ตุลาคม 2018

            วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดตั้งศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานเมียนมา (Data collection Center) และพิจารณาความเหมาะสมของประเทศต้นทาง เพื่อกำหนดให้คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของประเทศต้นทางเข้ามาทำงานกรรมกรในประเทศไทย ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

-----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

สมภพ ศีลบุตร ภาพ