ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมพนักงานคนไทย บริษัท UOB Overseas Bank (UOB) สิงคโปร์

                นางกมลวรรณ บุญยืน ร่วมเดินทางไปกับ คณะทีมประเทศไทย นำโดย นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมธนาคาร United Overseas Bank (UOB) สิงคโปร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมธนาคาร United Overseas Bank (UOB) สิงคโปร์ และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ Privilege Reserve Suite อาคาร Marina Bay Financial Center โดยมีนาย Philip Lim Wei Tong ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของธนาคารฯ รวมถึงพนักงานของธนาคารฯ ที่เป็นชาวไทยกว่า 18 คน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ และได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯแรงงานด้านการเงินเป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศสิงคโปร์ โดยผู้ที่จะสมัครงานด้านการเงิน จะต้องมีการอบรม และสอบวิชาเกี่ยวกับการเงิน 6-8 แบบทดสอบ เพื่อจะได้ใบอนุญาตการทำงานได้ นายจ้างจึงจะสามารถขอใบอนุญาตทำงานให้ได้