สนร. สิงคโปร์ ต้อนรับ รศ.ดร. โสภนา ศรีจำปา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

               นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับรศ.ดร. โสภนา ศรีจำปา มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะ ในโครงการวิจัย"การจัดการความหลากหลายด้านภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน:กรณีศึกษากลุ่มแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย" เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.

               งานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ในการบริหารและจัดการความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในแต่ละประเทศ ปัญหาและหาแนวทางในการจัดการที่ดียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคาดว่าโครงการวิจัยดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561