ก.แรงงาน และ ก.ยุติธรรม เกาหลี ‘หารือ’ ประเด็น ‘แรงงานไทยในเกาหลี’

วันที่: 
02 พฤศจิกายน 2018

          กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงยุติธรรม เกาหลี หารือข้อราชการด้านแรงงาน 3 ประเด็น คือ 1) ความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย 2) ร่าง MOU เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติ โดยการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมาย 3) การแก้ไขปัญหาแรงงานไทยเดินทางไปทำงานและพำนักอยู่เกินกำหนด 
          นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโอซู คิม ปลัดกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วย นายซึงโม คู ผู้อำนวยการกองอาชญากรรมระหว่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ วันนี้ (2 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีประเด็นหารือ 3 ประเด็น คือ 1) ความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับและติดตามให้กลไกการทำงานของฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทำงานร่วมกับ หน่วยงานฝ่ายเกาหลีอย่างเข้มข้น ด้วยมาตรการป้องกัน โดยการสร้างการรับรู้ และมาตรการปราบปราม ด้วยการจับกุมนายหน้าที่จัดหางานไม่ได้รับอนุญาต 2) ร่าง MOU เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติ โดยการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมาย (MOU on Facilitating Regular Migration by Preventing Illegal Hiring) ซึ่งกระทรวงแรงงานยืนยันท่าทีการทำร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ควรจะเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเนื่องจากกฎ/ระเบียบเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการตามที่ฝ่ายเกาหลีขยายเวลาผ่อนคลายกฎระเบียบในการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจภายในเดือนมีนาคม 2562 และ 3) การแก้ไขปัญหาแรงงานไทยเดินทางไปทำงานและพำนักอยู่เกินกำหนด ขอให้ฝ่ายไทยช่วยดูแลและคัดกรองแรงงานไทยที่ประสงค์เดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายเกาหลีจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการจ้างงานผิดกฎหมาย เช่น ปัญหาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
2 พฤศจิกายน 2561