ก.แรงงาน ประชุมติดตามงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
05 พฤศจิกายน 2018

            วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณา การขอย้ายสถานที่ตั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (ศูนย์บริการร่วมฯ กรุงเทพมหานคร) จากเดิมตั้งอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดต่อขอใช้บริการลดลง ไปตั้งอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่ โดยเบื้องต้นพิจารณาพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตั้งอยู่หนาแน่น นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการขอย้ายอาคารที่ตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากอาคารที่ตั้งหลังเก่ามีสภาพทรุดโทรม คับแคบ และไม่สามารถให้บริการด้านการฝึกอาชีพได้ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                          DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์