ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วันที่: 
06 พฤศจิกายน 2018

            วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงแรงงานครั้งที่ 3/2561 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

---------------------------------------

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

6 พฤศจิกายน ๒๕๖๑