ก.แรงงาน ร่วมประชุมทวิภาคี คณะกรรมาธิการยุโรปหารือความร่วมมือด้านแรงงาน

วันที่: 
07 พฤศจิกายน 2018

               เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.เจนีวา และ นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมประชุมหารือระดับทวิภาคีกับ Ms. Evelyne Pichot สังกัด DG-EMPL คณะกรรมาธิการยุโรป เกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน Labour Dialogue ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจะร่วมกันศึกษาในการประชุมเชิงวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ได้แก่ แรงงานนอกระบบ ความเท่าเทียมกันทางเพศ และแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์/สวีเดน เป็นต้น

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล - ภาพ/
7 พฤศจิกายน 256