สนร. สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสิงคโปร์

             เมื่อวันที่ 2 พฤศิจกายน 2561 สนร. สิงคโปร์ ได้มีโอกาสเดินทางไปยังกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ นำโดยนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูต ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายภาโณตม์ ปรีชญานุต เลขานุการเอก ฝ่ายกงสุลเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ Ms.Josephine Teo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (Ministry of Manpower, Singapore) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในโอกาสนี้ ได้ขอบคุณในความร่วมมือระหว่างประเทศและการเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เข้าทำงานในประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับความคุ้มครองดูแลจากนายจ้างและด้านคุณภาพชีวิตในส่วนของการจัดที่พักอาศัยของแรงงานเป็นอย่างดี และยินดีในความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไป