สนร. สิงคโปร์ จัดสอบซ่อม มสธ.

               วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้จัดกิจกรรมการศึกษา ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดสอบซ่อม ภาคการศึกษา 2/2560 ณ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าสอบ รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน โดยใช้บริเวณสำนักงาน สนร. สิงคโปร์ ในการจัดสอบซ่อม