“บิ๊กอู๋”นำ ขรก.แรงงาน ทำบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

วันที่: 
10 พฤศจิกายน 2018

            วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงานนำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

  
            สำหรับวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๓/๑๓ ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ ๑๒.๓๓ เมตร สูง ๕๓.๖ เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ ๔ ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ ๓ เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ซึ่งในวันเพ็ญเดือน ๓ ถึง แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม
 
            วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๖) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวัดแห่งนี้ยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญหลายอย่างที่มีมาแต่ครั้งโบราณ เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ประกอบพิธีสรงน้ำพิพัฒสัตยาของกษัตริย์ทุกรัชกาล กะตึบ หรือ ที่พักของพระอรหันต์รูปต่าง ๆ ปัจจุบันพัฒนาเป็นเสนาสนะ เช่น หอพระนอน (พระปางไสยาส) ศาลาเจติยาภิรัตน์ เป็นต้น ภายในวัดยังมีวิหารหอพระ เสาอินทขีล ตัวมอม ที่เป็นปรัชญาสอนบุคคลที่จะเข้าไปนมัสการพระธาตุพนมหรือเข้าวัดต้องแต่งกายหรือทำตัวให้สะอาด เหมาะสมกาลเทศะด้วย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมานมัสการและชมความงามของวัด รวมถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์รัตนโมลีศรีโคตรบูรด้วย
 
            ซึ่งในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปีนี้ มีผู้ร่วมอนุโมทนาปัจจัยเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร บำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๑๕,๒๑๗.๙๒ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

---------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ / ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว สมภพ ศีลบุตร ภาพ