ก.แรงงาน เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมกับการให้บริการภาครัฐ”

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2018

          วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมกับการให้บริการภาครัฐ ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการสัมมนา และวิทยากรจาก บริษัท White Rabbit Management จำกัด โดยมีนายธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต Operation Excellence Manager ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของภาคเอกชน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้หรือต่อยอดการให้บริการของส่วนราชการได้ และพัฒนาการให้บริการภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการให้มากขึ้น สามารถบูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจโดยไม่เกิดความซ้ำซ้อน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพลิกโฉมทุกส่วนของภาคราชการ และปรับสมดุลระหว่างความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส

 

 

---------------------------------------

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

29 พฤศจิกายน 2561