ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

วันที่: 
30 พฤศจิกายน 2018

            วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์