ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สมัครทดสอบภาษาเกาหลีฯ ก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่: 
30 พฤศจิกายน 2018

           วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ของแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ณ ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
       ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS มาแล้ว จำนวน ๕ ฉบับ โดยกำหนดให้แรงงานต่างชาติต้องผ่านการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี อย่างน้อย ๔๕ ชั่วโมงก่อนเดินทางไปทำงาน โดยในปี ๒๕๖๑ ได้โควตาในการจัดส่งแรงงานไทยจำนวน ๖,๐๐๐ คน มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานตามระบบ EPS จำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๒๐ คน ส่วนใหญ่ไปทำงานในประเภทกิจการอุตสาหกรรม รองลงมา คือ เกษตรและปศุสัตว์ และก่อสร้าง ตามลำดับ

 

 

----------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
30 พฤศจิกายน 2561