ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้ช่วยปลัดแรงงาน ‘นำทีม’ EU ลงพื้นที่ชลบุรี

วันที่: 
30 พฤศจิกายน 2018
          วันนี้ (30 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบการประชุมเชิงวิชาการด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป โดยเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้าบ้านบึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ชมวีดิทัศน์การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย และ มาตรฐานนานาชาติอื่นๆ ระบบ E-trace และบทบาทของแรงงานต่างชาติในคณะกรรมการสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี พร้อมเดินชมพื้นที่โรงงาน
 
 
          หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. เยี่ยมชม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี นำชมพื้นที่ พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง กลุ่มลูกค้าหลัก หลักสูตรที่ดำเนินการ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ต่อจากนั้น ผู้แทนศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำชมพื้นที่ พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์ และแนะนำ การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) เช่น การตรวจลงตราและ ขอใบอนุญาตทางาน การจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การแนะนำสิทธิประโยชน์และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
30 พฤศจิกายน 2561