ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รมว.แรงงาน เยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ภายในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี

วันที่: 
02 ธันวาคม 2018

           วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางอรัญญา แสงสิงแก้ว ภริยา เยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ภายในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน  และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สวนลุมพินี บริเวณประตู ๑ ตรงข้าม สน.ลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามที่สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ปี ๒๕๖๑ ได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ย.- ๑ธ.ค.๖๑ ร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานและสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมออกร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้ร่วมกิจกรรมการประกวดในงานกาชาด จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ประกวดว่าวไทยโบราณ ได้รับรางวัลชนะเลิศตัวแทนกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นางอรพินท์ บุญนก สังกัดสำนักงานประกันสังคม ๒)ประกวดร้านกาชาด ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานสภากาชาดไทย และ ๓)ประกวดขวัญใจกาชาด ตัวแทนกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ วิรัตน์ สังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๑ มีการประกวดรอบแรก คือ การแนะนำตัว การแสดงความสามารถ การแสดงพิเศษ ของกลุ่มผู้เข้าประกวดชุด ขาวแดงแห่งศรัทธา และภารกิจขวัญใจประชาชน โดยรับกล่องบริจาคไปรับเงินเพื่อมอบให้สภากาชาดไทย ขณะที่วันที่ ๑ ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.จะมีการตัดสินผู้ชนะเลิศ ๑ ตำแหน่ง รองชนะเลิศ ๒ ตำแหน่ง และขวัญใจประชาชน ๑ ตำแหน่ง ประกวดด้วยชุดไทยสวยงาม

         ทั้งนี้ จากการออกร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ได้มีกิจกรรม อาทิ การสาธิตอาชีพอิสระวันละ ๒ อาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ย. - ๑ ธ.ค.๖๑ โดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจำหน่ายสินค้าราคาถูก คุณภาพดี อาทิ เสื้อผ้ากีฬา ยาสีฟันสมุนไพรเครื่องประดับไข่มุก ขนมเค้กตรัง เป็นต้น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม การนวดแผนไทยโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งกิจกรรมเกมบิงโก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน โดยตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ย. - ๑ ธ.ค.๖๑ มีรายได้จากการจำหน่ายบัตร ดังนี้ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รายได้ ๖๘,๘๘๐ บาท วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๑ กรมการจัดหางาน รายได้ ๑๑๒,๘๘๐ บาท วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๑ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายได้ ๑๖๐,๙๗๐ บาท วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายได้ ๑๑๑,๖๐๐ บาท วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๑ สำนักงานประกันสังคม รายได้ ๑๔๙,๖๙๐ บาท วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑ กรมการจัดหางาน รายได้ ๑๗๒,๒๓๐ บาท วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๑ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายได้ ๑๙๓,๕๘๐ บาท วันที่ ๓๐ พ.ย.๖๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายได้ ๑๕๒,๙๑๐ บาท วันที่ ๑ ธ.ค.๖๑ สำนักงานประกันสังคม รายได้ ๓๒๒,๙๔๐ บาท รวมรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งสิ้น ๑,๔๔๕,๖๘๐ บาท 

 

 

 

------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
1 ธันวาคม 2561