ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“บิ๊กอู๋”คิกออฟเฟรนด์ลี่ดีไซน์ กระทรวงแรงงานเพื่อคนทั้งมวล ส่งเสริมการจ้างงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

วันที่: 
02 ธันวาคม 2018

          รมว.แรงงาน คิกออฟ Friendly Design กระทรวงแรงงานเพื่อคนทั้งมวล มอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

 

 

            เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly Design กระทรวงแรงงานเพื่อคนทั้งมวล พร้อมทั้งมอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยได้มีกฎหมายเพื่อบังคับใช้ให้อาคารสถานที่และบริการสาธารณะได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อรองรับการใช้งานและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ
        พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ประชาชนทุกคนมีงานทำ ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน การมีสิทธิประกันสังคม พร้อมทั้งช่วยฝึกทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ภาคีองค์กรคนพิการและเครือข่าย และที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และเป็นพลังของสังคม ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวก ย่อมมีความสำคัญที่สนับสนุนให้คนพิการเข้าสู่การทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข
        ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 69 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 11 ล้านคน มีผู้พิการ 2 ล้านคน อยู่ในภาคตลาดแรงงาน 38 ล้านคน เป็นผู้พิการที่อยู่ในวัยทำงาน 8.8 แสนคน ในด้านกฎหมาย เราก็มีกฎหมายที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงอาชีพ ในมาตรา 33 และมาตรา 35 หากสถานประกอบการใดมีพนักงาน 100 คน ต้องจ้างงานคนพิการ 1 คน หากไม่จ้างคนพิการแล้วต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงแหล่งงาน และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้ เหมือนคนปกติทั่วไป

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
2 ธันวาคม 2561