ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ร่วมเปิดการอบรมกระบวนการโคลัมโบ วิเคราะห์ตลาด ส่งเสริมการจัดหางานที่เป็นธรรม

วันที่: 
03 ธันวาคม 2018

           ก.แรงงาน ร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทูตแรงงานกระบวนการโคลัมโบ หารือร่วมในภูมิภาค วิเคราะห์ตลาดแรงงาน ส่งเสริมการจัดหางานที่เป็นธรรม

 

 

         วันนี้ (3 ธ.ค. 2561) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทูตแรงงานกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process: CP) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (SDC) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทูตแรงงาน ผู้แทนภาครัฐ ของประเทศสมาชิกกระบวนการโคลัมโบ ทั้ง 12 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งสิ้น ประมาณ 30 คน ทั้งนี้ ในส่วนของทูตแรงงานจากประเทศไทย ได้แก่ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และกรุงอาบูดาบีกระบวนการโคลัมโบเป็นกระบวนการหารือระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการการจ้างงานในต่างประเทศและแรงงานที่มีสัญญาจ้างสำหรับประเทศผู้ส่งแรงงานในภูมิภาคเอเชีย มีคณะทำงานประเด็นหลัก (Thematic Area Working Groups - TAWGs) เป็นกลไกสำคัญของการดำเนินการ คณะทำงานประเด็นหลักการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน เป็นหนึ่งใน 5 คณะทำงานฯ ของ CP โดยมีประเทศไทยเป็นประธานคณะทำงาน
          การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้คณะทำงานประเด็นหลักการวิเคราะห์ตลาดแรงงานและคณะทำงานประเด็นหลักการส่งเสริมการจัดหางานที่เป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเป็นเวทีสำหรับทูตแรงงานของประเทศสมาชิกกระบวนการโคลัมโบ ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ 1) การติดตาม การวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มตลาดแรงงานในประเทศผู้รับและส่งข้อมูลดังกล่าวกลับประเทศของตนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดทำนโยบายด้านการจ้างงานในต่างประเทศ และการพัฒนาทักษะ เพื่อการจัดส่งแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการและแนวโน้มตลาดแรงงานในประเทศผู้รับ เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงงานที่มีคุณค่า (Decent Work) 2) การคุ้มครองสิทธิ์ กลไกการรับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงาน รวมถึงการตรวจติดตามการดำเนินการของบริษัทจัดหางานในประเทศผู้รับเพื่อป้องกันการจัดหางานที่ไม่เป็นธรรม การเอารัดเอาเปรียบแรงงาน

------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล - ภาพ/
3 ธันวาคม 2561