ประชุมจัดทำแผนป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์

               นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงาน อันประกอบด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ทำการปกครอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพ.ศ. 2559 ถึง 2563 และจะได้นำเสนอแผนปฏิบัติการฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พิจารณาต่อไป