ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

"บิ๊กอู๋" แถลงข่าวจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาทักษะฝีมือฯ พร้อมยกระดับสู่สากล

วันที่: 
07 ธันวาคม 2018

            รมว.แรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ ให้สังคมได้มองเห็นคุณค่า เป็นที่ยอมรับและให้โอกาสในการประกอบอาชีพ พร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือของคนพิการไปสู่ระดับสากล

 

 

             วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ บริเวณโถง ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ได้เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติทุกๆ 2 ปี ซึ่งได้จัดงานแข่งขันฯ มาแล้ว 8 ครั้ง และในปี พ.ศ. 2562 จะเป็นการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าแข่งขันและจะปิดรับสมัครในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 20 สาขา ใน 4 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพหัตกรรม สาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร สาขาอาชีพอุตสาหกรรม และสาขาอาชีพบริการ 

            พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ ให้สังคมได้มองเห็นคุณค่า เป็นที่ยอมรับและให้โอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือของคนพิการไปสู่ระดับสากล โดยในระดับสากลมีการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ เป็นประจำทุกๆ 4 ปี ทั้งนี้ สำหรับผลการแข่งขันฝีมือคนพิการในระดับนานาชาติที่ผ่านมา (ครั้งที่ 9) ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2559 นั้น ประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 11 สาขา (จำนวน 12 คน) และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันสาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ซึ่งสอดคล้องตามตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

            สำหรับสาขาในการแข่งขันสามารถช่วยกระตุ้นให้คนพิการได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เช่น สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และสาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมากกว่า 100 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 73 แห่ง สถาบันการศึกษา 27 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ 8 แห่ง และภาคเอกชน 22 แห่ง 

            "กระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการครั้งนี้จะสามารถทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในการผลักดันให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของทักษะฝีมือ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ เป็นเหรียญรางวัล ใบประกาศ และเงินรางวัล นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะได้รับเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือความภาคภูมิใจ ที่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพ และยังเป็นตัวอย่างของความพยายามและความอดทน ที่สามารถให้กำลังใจแก่คนทั่วไปที่อาจท้อแท้ ได้มีแรงบัลดาลใจ ลุกขึ้นสู้กับชีวิตต่อไปได้อีกด้วย" พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวในท้ายสุด

-----------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
7 ธันวาคม 2561