ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

วันที่: 
07 ธันวาคม 2018

           เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมรับทราบ โครงการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 โครงการวิจับที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ผลการประชุมหารือกับที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาข้อมูลรองรับศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ โครงการพัฒนาระบบ Job Demand Open Platform เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมแรงงานและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการแรงงานในอนาคตของประเทศ
          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึง ร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ และจัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัยแรงงานแห่งชาติ และ ร่าง Road Map การดำเนินงานของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (National Labour Research Centre : NLRC) รวมทั้งวาระอื่นๆ เรื่องการสัมมนาเชิงวิชาการในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศอีกด้วย

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว - ภาพ/
7 ธันวาคม 2561