ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมสถานประกอบการบริษัท Netatech Pte Ltd

               วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์  ได้เยี่ยมแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ สาขาเกษตร ณ บริษัท NETATECH Pte Ltd ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านการเกษตร ของประเทศสิงคโปร์ ที่มีการจ้างงาน และฝึกอบรมแรงงานไทย จำนวน 4 คน โดย Mr.David Tan ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและเพาะปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยจากประเทศอิสราเอล และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้โอกาสเยาวชนจากประเทศไทย ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร และรับเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมดังกล่าว รวมทั้ง การจ้างงานแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือ และบริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายธุรกิจ และขยายโอกาสในการจ้างงานแรงงานไทย ในภาคการเกษตร ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป