ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กนร.เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล

วันที่: 
07 มกราคม 2019

             รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผย ที่ประชุม กนร.มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม ขยายเวลาออกหนังสือคนประจำเรือ และจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวประมง 3 สัญชาติ

 

 

           เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุม กนร.ครั้งแรกของปี 2562 เพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงในกิจการประมงทะเลตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวและเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาทำงานประมงทะเลได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเกิดประโยชน์ จำเป็นที่จะต้องหารือกันในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในส่วนความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
          โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว และพิจารณาการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมในประเด็นให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมาทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเลได้ ให้ สตม.ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงตามคำร้องขอโดยระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ให้ สตม.ดำเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant) รหัส L- A ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงตามที่ร้องขอ 2) ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ออกไปอีก 60 วัน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 3) ให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล มอบอำนาจการตรวจลงตราประเภทคนชั่วคราว (Non – Immigrant) รหัส L- A ให้ สตม.ดำเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล 4) งบประมาณในการดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปอีก 60 วันจนถึง 31 มีนาคม 2562 ให้ใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากไม่เพียงพอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงจัดทำคำของบประมาณเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพิจารณาต่อไป
         พล.อ.ประวิตรฯ ยังได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงนำผลการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ทุกส่วนราชการรับทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุม และให้กระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน ทั้งนี้ การทำงานของแรงงานต่างด้าวและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การดำเนินการต่าง ๆ จึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เหมาะสมในทุกมิติ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว

 

------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
กรมการจัดหางาน - ข้อมูล/
7 มกราคม 2562