ก.แรงงาน มุ่งสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการยกระดับปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่: 
08 กุมภาพันธ์ 2019

             ก.แรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ในการยกระดับปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นางกุลปรียา ไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำไปใช้กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะส่งผลให้กระทรวงแรงงานมีภาพลักษณ์การดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในภาพรวมของประเทศต่อไป 

----------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ข่าว/
8 กุมภาพันธ์ 2562