ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

วันที่: 
08 กุมภาพันธ์ 2019

            วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณา โครงการและการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอของบประมาณปี ๒๕๖๓ ในส่วนของกรมการจัดหางาน โครงการคลังข้อมูลด้านการจัดหางาน Data Center Platform โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขออนุญาตจัดหางาน (DOE License)  ระยะที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ ๓ และโครงการจัดหาระบบสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานและพนักงานตรวจความปลอดภัยด้วย Smart Device นอกจากนี้ยังได้พิจารณาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระยะ ๒ ของกรมการจัดหางาน และการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

--------------------------------------   

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์