ก.แรงงานประชุมเตรียมการการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานไทย – ลาว

วันที่: 
08 กุมภาพันธ์ 2019

          วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน และการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานไทย – ลาว ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

8 กุมภาพันธ์ 2562