สนง.แรงงานนครพนม ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 20  คน รวม  80 คน ดังนี้
1.  การก่ออิฐฉาบปูน บ้านเหล่า ม.4 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 62 ประสานงานโดยนายทศวิชัย ม่วงภูเขียว อสร.ต.นาคำ
2. การปูกระเบื้อง บ้านหนองแซง ม.8  ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 62 ประสานงานโดยนางธิติกร  จันท์ภิรมย์ อสร.ต.วังตามัว
3. การก่ออิฐฉาบปูน  บ้านนามิ้ลฮิ้น ม.2 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 62 ประสานงานโดยนางยุวดี  เข็มปัญญา อสร.ต.นาทราย
4. การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง บ้านแสพพัน ม.4 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ.62 ประสานงานโดยนางสาวจินตนาพร ต้นสวรรค์ อสร.ต.แสนพัน

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการฝึก วิทยากรและผู้นำชุมชน ในการดำเนินการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย