ก.แรงงาน บูรณาการ 22 หน่วยงานสร้างการรับรู้ผลงานรัฐบาลแก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่: 
11 กุมภาพันธ์ 2019

            ‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมลงนามความร่วมมือ 22 หน่วยงานบูรณาการสร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายและผลงานสำคัญของรัฐบาล ลงสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศ

 

 

           เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการลงนามดังกล่าวเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 59 เห็นชอบแนวทางการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน กำหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้แต่ละส่วนราชการจัดทำและส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ และสร้างช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนส่งให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและดำเนินกระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในระดับท้องถิ่นให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้นกับ 22หน่วยงาน
         การลงนามในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนบูรณาการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลกำหนดกรอบแนวทางการเสริมสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเสริมสร้างการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ระหว่าง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม การคลัง ต่างประเทศ ท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกษตรและสหกรณ์ คมนาคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พลังงาน พาณิชย์ ยุติธรรม แรงงาน วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาธิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรม กรมประชาสัมพันธ์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กับ กระทรวงมหาดไทย
         บันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะดำเนินงานจัดทำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ตลอดจนกำหนดให้มีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนเพื่อจัดส่งไปยังประชาชนในระดับพื้นที่ และจัดทำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่ถูกต้อง ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามข้อ 1 จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปใช้เผยแพร่ให้กับประชาชนในระดับชุมชนและ ท้องถิ่นทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร - ภาพ/
11 กุมภาพันธ์ 2562