สนร. สิงคโปร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สนร. สิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย และอบรมอาสาสมัครแรงงานรุ่นที่ 15 ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมี
นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มาเป็นผู้มอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทในโอกาสนี้ด้วย โดยมีแรงงานไทย แม่บ้าน และบุคคลทั่วไปได้มาร่วมโครงการ 131 คน