ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตราด

วันที่: 
13 มีนาคม 2019

            วันที่ 13 มี.ค. 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามแบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดตราด โดยได้เข้าพบหารือข้อราชการกับนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมบานชื่น  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จังหวัดตราด

 

 

            ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราดได้มีการขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และในด้านประสานราชการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราดก็ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยดี 

            พร้อมนี้ได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมได้มีการตรวจสุขภาพตามสิทธิ การส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ การวางตัวเป็นกลางในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงนโยบายและความพร้อมในการให้บริการประชาชน สู่สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นของกระทรวงแรงงาน กรณีมีเหตุการณ์สำคัญขอให้มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบโดยด่วนต่อไป

-------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
13 มีนาคม 2562