ก.แรงงาน รับข้อเสนอการปรับค่าจ้างที่เป็นธรรม

วันที่: 
14 มีนาคม 2019

            วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานหารือและรับข้อเสนอจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เรื่อง การปรับค่าจ้างขั้นต่ำต้องเป็นธรรม ต้องเลี้ยงคนในครอบครัวได้ตามหลักการสากล และต้องเท่ากันทั้งประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์