ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดจันทบุรี’

วันที่: 
15 มีนาคม 2019
          เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ นายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามแบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยได้เข้าพบหารือข้อราชการกับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีได้มีการขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และในด้านประสานราชการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีก็ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยดี 
 
 
          ในการนี้ ได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมได้มีการตรวจสุขภาพตามสิทธิ การส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ การวางตัวเป็นกลางในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงนโยบายและความพร้อมในการให้บริการประชาชน สู่สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่นของกระทรวงแรงงาน กรณีมีเหตุการณ์สำคัญขอให้มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบโดยด่วน พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จังหวัดจันทบุรี
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15 มีนาคม 2562