ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562-2564 (Decent Work)

 

 

 

   หมายเหตุ : แหล่งข้อมูลจัดทำโดยสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปรับปรุงข้อมูล ณ สิงหาคม พ.ศ. 2562

     ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Decent Work