ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรุปการให้บริการตอบข้อซักถาม การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และโทรศัพท์/สายด่วน 1506 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561