ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๑. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ฯ
๒. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ฯ

QR Code ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
URL: 
http://www.mol.go.th/node/81732