ก.แรงงาน ประชุม คกก.สภาที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘

วันที่: 
25 เมษายน 2019

            วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๒) โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง นโยบายแนวทางพัฒนาแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เพื่อศึกษาให้เห็นถึงภาพรวมของตลาดแรงงานในอนาคต และความต้องการแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งด้านเชิงปริมาณ ทักษะ ที่ภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆ ต้องการ ศึกษาสถานการณ์แรงงานในอนาคตของอุตสาหกรรม และงานในอาชีพใดที่อาจลดน้อยถอยลง หรืออาจหายไปจากเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทักษะ เพื่อนำกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในรูปแบบและประเภทงานที่เหมาะสมกับวัย-ทักษะ ศึกษาบริบทของการเพิ่มศักยภาพแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการภายใต้เศรษฐกิจใหม่ทั้งด้านจำนวน ความรู้และความชำนาญพื้นฐาน เกี่ยวข้องกับปรับปรุงหลักสูตรในสาขาการศึกษาแขนงต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานพัฒนาแรงงานของชาติในระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้อย่างลงตัว ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES


--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์