“บิ๊กอู๋”เปิดป้ายห้อง“แสงสิงแก้ว”ขับเคลื่อนนโยบายแรงงานสู่การปฏิบัติผ่าน ศปก.รง.

วันที่: 
26 เมษายน 2019

            รมว.แรงงาน เปิดป้ายห้อง “แสงสิงแก้ว”ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานที่สำคัญผ่านศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) สร้างความต่อเนื่อง เป็นปึกแผ่น มีเอกภาพ บูรณาการทำงานในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

 

 

            เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้อง “แสงสิงแก้ว”ณ ห้องแสงสิงแก้ว ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง)ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานโดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญผ่านศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) มาอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นเอกภาพ ส่งผลให้ผู้อยู่ในวัยแรงงาน ผู้พิการ และผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันในการทำงาน นอกจากนี้ ได้บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมและประเทศชาติ มีความมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

            นายจรินทร์ฯ กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงานผ่าน ศปก.รง.ทำให้กระทรวงแรงงานเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงคุณูปการของ รมว.แรงงาน ที่ได้อุทิศกำลังกายและกำลังใจให้กับกระทรวงแรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการดำรงตำแหน่งกระทรวงแรงงาน จึงได้ขออนุญาตนำชื่อสกุล “แสงสิงแก้ว” มาติดตั้งไว้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำแนวทางการทำงานของ รมว.แรงงาน โดยเฉพาะการนำศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบาย กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน บูรณาการการทำงานในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร - ภาพ/

26 เมษายน 2562