ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน”ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ขยายตลาด อัพฝีมือขึ้นสู่หัวหน้างาน

วันที่: 
29 เมษายน 2019

          “ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน”ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ ศูนย์บริการแรงงานนอกเวลาราชการของ สนร.สิงคโปร์ หวังขยายตลาดแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงานไทยเป็นช่างชั้นสูง เทียบหัวหน้างาน

 

 

          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ ศูนย์บริการแรงงานนอกเวลาราชการของสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยพบว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์จำนวน 20,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคก่อสร้าง รองลงมา เป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบำรุงรักษา ภาคงานเรือ และภาคเกษตร ตามลำดับ โดยถือใบอนุญาตการทำงานประเภท Work Permit ส่วนภาคบริการและอื่น ๆ จะถือใบอนุญาตการทำงานประเภท S Pass หรือ Employment Pass
          สำหรับสถานการณ์การจ้างงานแรงงานไทยในสิงคโปร์ในปัจจุบัน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเป็นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมลดการใช้กำลังแรงงานแต่เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานแทน แรงงานไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจากช่างฝีมือพื้นฐาน เป็นช่างฝีมือชั้นสูง จนถึงระดับหัวหน้างาน
         โอกาสนี้ พล.ต.อ.อำนาจฯ ยังได้พบปะและมอบโอวาทแก่อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) และตัวแทนแรงงาน จำนวน 30 คน โดยปัจจุบันประเทศสิงคโปร์มีอาสาสมัครแรงงานจำนวน 131 คน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่มาผักผ่อนที่ร้านอาหารไทย ณ Golden mild complex ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยในประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

--------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
เฉลิมพล เนียมสกุล - ภาพ/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ - ข้อมูล/
28 เมษายน 2562