ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กระทรวงแรงงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพ รุกคืบลงพื้นที่ กทม.

วันที่: 
29 เมษายน 2019

            วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครแรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

            ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของ นายนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๙๕๓ คน ประกอบด้วยอาสาสมัครแรงงาน รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๕๓ คน อาสาสมัครแรงงาน รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓๐๐ คน อาสาสมัครแรงงาน รุ่นที่ ๓ จำนวน ๔๐๐ คน ทำหน้าที่ ๑) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ๒) ประสานการดำเนินงานด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานและประชาชนในพื้นที่ ๓) ส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในระดับพื้นที่ ๔) การจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน และ ๕) หน้าที่อื่นตามที่กระทรวงแรงงานได้มอบหมาย

            ดังนั้น เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานที่เป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่สามารถเป็นกลไกเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานลงสู่ประชาชนในเขตชุมชนของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นว่า งานอาสาสมัครแรงงานจำเป็นต้องปูพื้นฐานความรู้ด้านแรงงานให้อาสาสมัครแรงงานสามารถดำเนินงานด้านแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในชุมชนและพื้นที่ รวมทั้ง มีการเปิดเวทีให้กับผู้ประสานการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานของทุกกรมและสำนักงานประกันสังคม ประธานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร ระดับภาคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน

            โดยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครแรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ภารกิจและนโยบายของกระทรวงแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงาน ๒) เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้รู้จักและคุ้นเคยกับผู้ประสานการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานของทุกกรมและสำนักงานประกันสังคม ๓) เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานเป็นที่พุ่งด้านแรงงานของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ และ ๔) เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานที่มุ่งไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและการจ้างงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

            ทั้งนี้ การการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ จำนวน ๔๘๐ คน ประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ประสานการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานของทุกกรมและสำนักงานประกันสังคม วิทยากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และแขกผู้มีเกียรติจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร 

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ภาพข่าว