“ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน”เยือนสิงคโปร์ แถลงอนาคตของงานในที่ประชุมรัฐมนตรี แรงงานอาเซียนสมัยพิเศษ เผยไทยแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่: 
29 เมษายน 2019

             “ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน”เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนสมัยพิเศษ กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน รองรับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและเทคโนโลยี แสดงเจตนารมณ์ไทยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของไตรภาคีและเป็นหุ้นส่วนทางสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

            เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนสมัยพิเศษ ณ โรงแรมสวิสโฮเทล ราฟเฟิล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ โอกาสนี้ พล.ต.อ.อำนาจฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน ซึ่งสาระสำคัญของถ้อยแถลงดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรองรับประเด็นท้าทายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางโครงสร้างประชากรและทางเทคโนโลยี โดยทำให้มั่นใจว่าแรงงานและภาคธุรกิจจะมีขีดความสามารถในการปรับตัว ตลอดจนมีการคุ้มครองเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดยที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของไตรภาคีและหุ้นส่วนทางสังคม และเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของรายงานของคณะกรรมการโลกว่าด้วยอนาคตของงานและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และเยาวชน รวมทั้งการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประโยชน์จากการรับรองแถลงการณ์ฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันทางการเมืองระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับความท้าทายและประโยชน์อันเกิดจากอนาคตของงาน
           จากนั้น พล.ต.อ.อำนาจฯ ได้ลงนามรับรองถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเรื่องอนาคตของงานฯ และเข้าร่วมการรับฟังการอภิปรายจากการประชุมในรูปแบบไตรภาคีแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐ ผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้าง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายกาย ไรเดอร์ (Mr. Guy Rider) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้าร่วมงานด้วย
           ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนแล้ว ในวันที่ 30 เม.ย.62 สิงคโปร์ได้จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งเป็นการประชุมเชิงเทคนิค เพื่อเปิดโอกาสให้หุ้นส่วนทางสังคมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น โดยจะนำเสนอร่างข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนถ้อยแถลงฯ ต่อไป

-----------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
เฉลิมพล เนียมสกุล - ภาพ/
29 เมษายน 2562