“ผู้ตรวจแรงงาน”นำทีมพบปะแรงงานไทย ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและช่างซ่อมเครื่องจักรกลในสิงคโปร์

วันที่: 
30 เมษายน 2019

           นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นำทีมเจ้าหน้าที่สนร.สิงคโปร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงแรงงาน พบปะแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมมอบโอวาทและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แรงงานไทย

 

 

           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ พบปะแรงงานไทย ณ สถานประกอบการ KTC Construction and Engineering Pte Ltd. ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิศวกรรมโยธา การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ เคยมีผลงานด้านการก่อสร้างสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ เช่น โรงแรม Marina Bay Sands Integrated Resort สถานีขนส่งมวลชน และยังมีการจ้างงานจากหน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์ เช่น Land Transport Authority เป็นต้น ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่เป็นช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างซ่อมเครื่องจักรกล ประมาณ 30 คน
         โอกาสนี้ นายสมศักดิ์ฯ และคณะ ยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แรงงานไทยในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้อีกด้วย

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ - ข้อมูล/
29 เมษายน 2562