ก.แรงงาน ประชุม ‘โครงการ Ship to Shore’s Rights ครั้งที่ 9/2562’

วันที่: 
30 เมษายน 2019
          รองปลัดแรงงาน ประชุมโครงการ Ship to Shore’s Rights ครั้งที่ 9/2562 สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
          วันนี้ (30 เม.ย. 62) เวลา 14.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลหรือโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (โครงการ Ship to Shore’s Rights) ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย รองปลัดแรงงาน กล่าวว่า “โครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม ปี 2562 ในปี 2561 ที่ผ่านมา  ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือ การประชุมครั้งที่ 6 เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 7 เมื่อ มิถุนายน 2561 และการประชุมในครั้งที่ 8 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ได้มีความคืบหน้าโครงการไปอย่างมาก การประชุมนี้ถือเป็นครั้งแรกของปี 2562 ต้องขอขอบคุณ สหภาพยุโรปผู้สนับสนุนเงินทุน โดยเฉพาะ นายจูเซปเป บูซินี ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย มีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว ในการขับเคลื่อนโครงการ ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง NGOs และทุกภาคส่วน ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับแรงงานของประเทศ ทำให้สหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย เมื่อเดือนมกราคม 2562 ถือเป็นความสำเร็จอย่างมาก และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน
          การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้ 4 วัตถุประสงค์หลักของโครงการดังกล่าว ได้แก่ 1) การพัฒนากรอบนโยบายและกฎหมาย 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจแรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย 3) การส่งเสริมแนวปฎิบัติด้านแรงงานที่ดี (GoodLabourPractice-GLP) และ 4) การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อแรงงาน อย่างไรก็ตาม เรายังมีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการ ก่อนที่ระยะเวลาในการดำเนินโครงการจะสิ้นสุดลง ในเดือนธันวาคมปีนี้ หรือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือการให้การสนับสนุนเชิงวิชาการสำหรับการเขียนรายงานฉบับแรก (First Report) ของพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 หรือ P29 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง พ.ศ. 2550 หรือ C188” รองปลัดกระทรวง กล่าวในท้ายที่สุด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
30 เมษายน 2562