ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน”เปิดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ส่งเสริมเครือข่ายและสิทธิแรงงาน

วันที่: 
02 พฤษภาคม 2019

            “ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน” เปิดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ส่งเสริมความตระหนักรู้ ให้ความรู้สิทธิแรงงาน สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์

 

 

 

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ และร่วมกิจกรรมงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ นางสาวศิรินทรา อัตถากร อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ กล่าวให้โอวาท นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวรายงาน โดยมี นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ สวนสาธารณะ บริเวณ Nicoll Highway MRT Station ประเทศสิงคโปร์
         สำหรับวันแรงงานสากลตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “Labour day” ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และภาคประชาสังคมได้ให้ความสำคัญ และมีการเฉลิมฉลองในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมาพันธ์แรงงานนานาชาติ และได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดประจำชาติในเกือบ 80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศสิงคโปร์ด้วย ในประเทศสิงคโปร์มีแรงงานไทยทำงานเป็นประมาณ 20,000 คน สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันแรงงานสากล จึงเห็นควรจัดงานวันแรงงานเพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงสิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อประโยชน์ของแรงงานไทย โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่แรงงานไทยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน นิทรรศการส่งเสริมความรู้อันเป็นประโยชน์สำหรับแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมเครือข่ายแรงงานและการส่งเสริมการรวมตัวกันของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อาสาสมัครแรงงาน กีฬา กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีไทย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการจัดหางานวันแรงงานสากล และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและภารกิจของกระทรวงแรงงาน
        ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการจากระทรวงแรงงานสิงคโปร์ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ต่อต้านยาเสพติด ตำรวจ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยอนุรักษ์แห่งน้ำ กศน.มสธ.กงสุลสัญจร คลินิกแรงงาน เกมส์ต่าง ๆ การแสดงดนตรีอีสานพื้นบ้าน การแสดงดนตรีสด จาก MMC มูลนิธิคริสตจักรไทยเชนลี การแสดงวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีสดจากเปาวลี พรพิมล และ แช่ม แช่มรัมย์ สังกัดค่ายจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และการจับฉลากรางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
เฉลิมพล เนียมสกุล - ภาพ/
1 พฤษภาคม 2562