ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของแรงงานต่างด้าวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่: 
04 พฤษภาคม 2019

          วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการบริจาคโลหิตของแรงงานต่างด้าวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริษัทเบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความสามัคคีของคนในชาติ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์ มีความสัมพันธ์และร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งเน้นการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
        นายจรินทร์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน จัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว การอนุญาตทำงาน การจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว ดูแลตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศมากที่สุด
       กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๓๑๐ คน ประกอบด้วย บริษัทเบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สัญชาติเมียนมา ๒๕๐ คน บริษัท ไก่สด เซ็นทาโก จำกัด สัญชาติกัมพูชา ๕๐ คน และบริษัทยูไนเต็ดการฝ้าย จำกัด สัญชาติลาว ๑๐ คน
       สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดปทุมธานี มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๔๘,๑๐๒ คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน ๙๕๒,๙๖๖ คน เป็นผู้มีงานทำ ๙๔๒,๑๑๒ คน ผู้ว่างงาน ๑๐,๘๕๓ คน มีสถานประกอบการทั้งสิ้น ๑๖,๘๗๕ แห่ง ลูกจ้าง ๕๘๗,๖๙๖ คน มีแรงงานต่างด้าว ๑๖๑,๔๐๑ คน โดยมีกลุ่มแรงงาน ๓ สัญชาติ แบ่งเป็นเมียนมา ๒๓,๐๓๖ คน ลาว ๒,๖๒๔ คน และกัมพูชา ๒๙,๔๐๐ คน

 

 

--------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
3 พฤษภาคม 2562