แรงงานจังหวัดเลย จัดหางานจังหวัดเลย และประกันสังคมจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ