สรจ.นครสวรรค์จัดการประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ระดับพื้นที่ (Zoning) (กลุ่มที่ 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์)

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายเดชณรงค์ มูลพร้อม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวประภาพร สิงห์ทอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จัดการประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ระดับพื้นที่ (Zoning) กลุ่มที่ 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตามโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมอบต.บางม่วง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์