ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ คณะที่ ๑ คณะทำงานฝ่ายพิธีการ อำนวยการ และลงทะเบียนต้อนรับ คณะที่ ๒ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ คณะที่ ๓ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและนิทรรศการ คณะที่ ๔ คณะทำงานฝ่ายการเงิน คณะที่ ๕ คณะทำงานฝ่ายประสานบุคคลเข้าร่วมสมัชชาแรงงานนอกระบบ และคณะที่ ๖ คณะทำงานฝ่ายสถานที่ พยาบาลและความปลอดภัย รวมถึงแจ้งเรื่องเพื่อทราบการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์